• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังข่าวมหาวิทยาลัย
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดโรงเรียนสาธิต

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การ Kick off และรายงานตัวจ้างงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา นักเรียน รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Startup

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู จำนวน 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการ (Innovation skill for entrepreneurs)

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th