• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังข่าวมหาวิทยาลัย
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู จำนวน 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการ (Innovation skill for entrepreneurs)

ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU Signing With Kanai Educational Institution, Japan.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากกัญชาหรือกันชงในมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 MOU มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับ สถาบัน Kanai Educational Institution

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอกประวัตินักศึกษา

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 MOU มรภ.วไลยอลงกรณ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th