• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการ VRU KM DAY “พัฒนางานประจำสู่นวัตกรรม มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืน”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกล่าวเปิดโครงการ VRU KM DAY “พัฒนางานประจำสู่นวัตกรรม มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืน” ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #http://info.vru.ac.th/?p=3919 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ ได้ถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้วย โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #http://info.vru.ac.th/?p=3914 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 3/2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในวาระต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ การกำหนดอนุกรรมการติดตาม ฯ ผู้รับผิดชอบดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รูปแบบ (Template) รายงานการติดตามผลงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้จัดประชุม ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields […]

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ ได้ถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้วย โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #http://info.vru.ac.th/?p=3914 #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th