• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”สำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สายวิชาการสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อสังคม Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้กับความสามารถในการถ่ายทอดผ่านสื่อสังคม Online ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #VALAYA#VRU#วไลยอลงกรณ์ #Visionary#เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activeness#ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #LikeToLearn#สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptive#ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yields#สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceAndFriendliness#เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #http://info.vru.ac.th/?p=3818

การยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานกล่าวเปิด การสัมมนา เรื่อง การยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร (Agicultural and Food Production Professional Qualfication Certified Center, AFCC ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นหน่วยรับรองคุณวุฒิอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม และอาชีพนักผลิต ผลิตภัณฑ์นม ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นหน่วยสร้างและจัดอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพเกษตรกรรมและสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นการเตรียมการเป็นหน่วยรับรองคุณวุฒิอาชีพอื่นในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม และสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วย คุณมะลิ จันทร์สุนทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และวิทยากร ร่วมเสวนา 2 ท่าน คือคุณกนต์รพี จิตราวุธ และคุณวิชุตา จำปาเงิน การสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดทั้งในระบบออนไลน์ และออนไซต์ 3 ช่องทาง คือ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์ม Zoom Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทาง […]

คณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา นักเรียน รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Startup

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา นักเรียน รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Startup ณ ห้องประชุม SLB303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์ #http://info.vru.ac.th/?p=3815

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการ (Innovation skill for entrepreneurs)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการ (Innovation skill for entrepreneurs)โครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจและการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ ) พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรมะ ตันเดชาวัฒน์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น […]

MOU Signing With Kanai Educational Institution, Japan.

On June the 24th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the extension of the Memorandum of Understanding (MOU) between Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage and Kanai Educational Institution, Japan, having Dr. Ken Kanai, Chairman of the Board of Trustees, Kanai Educational Institution, as an endorser to this MOU extension, there also were some casual […]

 MOU มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับ สถาบัน Kanai Educational Institution

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับ สถาบัน Kanai Educational Institution จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ลงนามร่วม คือ Dr. Ken KANAI (เคน คาไน) Kanai Educational Institution, Chairman of the Board of Trustees ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th