• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Kanai & Fukui Educational Institution Founder Visits The University And Discusses About University’s MOU

On April 25th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, with Mr. Chai Meenorngwar, Vice President, and Dr. Rojjanant Songyoo, Assistant to the President, presided over the meeting in order to welcome Dr. Ken Kanai, Founder of Kanai & Fukui Educational Institution, Japan, and his team visiting Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage to strengthen the bond between […]

กิจกรรมรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 29 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาคของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 1 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 28 เมษายน 2565นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนคร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#http://info.vru.ac.th/?p=3624

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx

วันที่ 28 เมษายน 2565ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมวดที่ 6 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อมูลการรายงานฯ EdPEx ณ ห้องรับรอง3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#วไลยอลงกรณ์#http://info.vru.ac.th/?p=3621

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th