• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565นายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ในการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้อง SLB 302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#http://info.vru.ac.th/?p=3373

การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565นายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ในการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น#http://info.vru.ac.th/?p=3370

จัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปี2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใช้ประกอบการทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังเป็นการทบทวนจัดทำ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ.2565-2570 และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จำนวน 80 คน ซึ่งจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งในระบบ onsite ณ ห้องประชุม เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 และ on line ผ่านระบบ zoom http://info.vru.ac.th/?p=3354#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี […]

“ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ชั้น 4 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์http://info.vru.ac.th/?p=3345#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์#A_Acceptance_and_Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th