• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การพัฒนาสมรรณะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy

 อย่าพลาด!!!  เพราะชีวิตต้องไม่หยุดเรียนรู้  สำนักเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) กับหลักสูตรDL101–การถ่ายทําและตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น (VideoShootingand VideoEditing Workshop)   ในวันที่ 1, 8, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

The Entrepreneurs Development To Increase The Values of The Local Products In Next Normal Era

On January the 28th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the training “The Entrepreneurs Development to Increase Values of the Local Products in Next Normal Era” under the Social Engineer project, to share experiences, knowledge, discuss about the digitalized marketing, and to adapt for the coming “Next Normal Era”, with Dr. Thaneth Sirikit, the marketing specialist. The […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th