• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษาทราบ-นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและเป็นภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาขอให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและให้นักศึกษาเข้าไปกรอกคำร้องขอจบได้ที่ลิงก์ http://forms.gle/UEk2qkSEhvfDpb787

แจ้งนักศึกษาทราบ-นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและเป็นภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาขอให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและให้นักศึกษาเข้าไปกรอกคำร้องขอจบได้ที่ลิงก์ http://forms.gle/UEk2qkSEhvfDpb787

กรอกคำร้องขอจบ ได้ที่ลิงก์ http://forms.gle/UEk2qkSEhvfDpb787

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th