• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
<strong>การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์</strong><strong></strong><strong>ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 กันยายน – 21 ตุลาคม 2565</strong>

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 กันยายน – 21 ตุลาคม 2565

รับสมัครที่เว็บไซต์  http://ent.vru.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th