• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังข่าวมหาวิทยาลัย
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรและสาขา
วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

The Third Microsoft Office 365 Education Training

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (คนงานสิ่งแวดล้อม) สังกัดงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3 / 2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล Microsoft Office 365 รุ่นที่ 3

ข่าวรับสมัครงาน

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสายวิชาการ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 4

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Social media and online performance for teaching

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th